stredocech.net

Základní informace

Bezpečnost na silničních stavbách za provozu

V Praze se 11. března 2015 uskutečnil workshop na téma „Bezpečnost na silničních stavbách za provozu“. Akci organizovalo Sdružení pro výstavbu silnic Praha ve spolupráci s ministerstvem dopravy a Fakultou stavební ČVUT. 

road-235284_640

Cílem akce bylo zvýšit povědomí o problematice týkající se bezpečnosti na stavbách za provozu a zahájit společně systematické řešení problematiky. Dalším tématem byly možnosti a úskalí práce v noci. Záštitu nad akcí převzali ministr dopravy Dan Ťok a děkanka Fakulty stavební ČVUT Alena Kohoutková.

Ministr dopravy Dan Ťok v úvodním bloku vyjádřil svou podporu tématu bezpečnosti práce při uzavírkách a efektivitě oprav komunikací. „Budu tlačit na definování parametrů ochrany staveniště ve výběrových řízeních, které odpovídají moderním evropským trendům,“ poznamenal ministr. Dále vyjádřil jednoznačné přesvědčení, že je možné zkrátit dobu výstavby zavedením noční práce. „Zkrácení doby výstavby lze docílit především prací v noci,“ uvedl ministr.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Kroupa ocenil aktivitu Sdružení pro výstavbu silnic Praha v této oblasti a přivítal možnost konfrontace zkušeností ŘSD ČR se situací ve Velké Británii. „Je nutné se poučit, jakým způsobem jsou realizovány opravy v zahraničí,“ řekl Jan Kroupa.

V diskuzi k vystoupení ministra dopravy se vyjádřili přední manažeři stavebních firem a specifikovali, ve kterých případech je možné vykonávat práci v noci. Vždy je potřeba pečlivě zvážit přínos a celkové zkrácení doby výstavby. „Práce v noci je vhodná pro krátkodobé opravy nebo demolice na dálnicích s úplnou uzavírkou celého pásu. Práci ve městech a obcích lze vykonávat, ale s ohledem na rušení nočního klidu je to málo reálné,“ shrnul Petr Svoboda.

Zkušenosti s bezpečností práce při uzavírkách představili John Wilkinson a Julie Clay z Velké Británie. John Wilkinson je vedoucím pracovní skupiny Highway agency, která má na starosti chování řidičů při projíždění uzavírek. John Wilkinson zdůraznil důležitost zakotvení správných postupů v legislativě. Dále se vyjádřil k nutnosti spolupráce všech zainteresovaných stran: „Je nutné nastavit systém kooperace všech rozhodujících partnerů.“

Sabina Burdová z Ředitelství služby dopravní policie policejního prezídia zmínila především preventivní činnost dopravní policie. Jedná se o dohled na bezpečnost silničního provozu v dopravních omezeních, které jsou vyvolány pracemi na silnici. Nechybí samozřejmě ani represe v souvislosti s odhalováním dopravních přestupků.

Jak informoval vedoucí samostatného oddělení BESIP Martin Farář, do mediálních kampaní, které jsou realizovány především formou tzv. „besipek“, byla zařazena i problematika průjezdu uzavírkami. „Je potřeba vytvořit manuál pro průjezd uzavírkami,“ shrnul Farář.

Způsob schvalování uzavírek vysvětlil Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu. Zohlednit bezpečnost práce při uzavírkách je třeba již při plánování oprav, a to kvalitním a včasným zpracováním dopravně inženýrských opatření: „Chybí komplexní systém realizace uzavírek od počátku jejich přípravy až po ukončení.“ Dále řekl, že na dalších úsecích modernizace D1 je počítáno s ochranou staveniště dočasnými svodidly.

Nehodovost na dlouhodobých uzavírkách během staveb, není známá, ale údaje o nehodách v krátkodobých uzavírkách, kde provádí údržbu pracovníci ŘSD ČR, jsou k dispozici. Při porovnání s vyspělými státy Evropy v této oblasti značně zaostáváme.

ŘSD ČR již zavedlo při provádění modernizace D 1 oddělení protisměrných pruhů vodícími stěnami a byly vydány provozní směrnice na technologické postupy při práci na komunikaci za provozu. Ale je třeba doplnit uzavírky nejen o dočasná svodidla, ale i o další moderní prvky (výstražná znamení, telematika, úseková měření atd.). Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha, k tomu uvedl: „V budoucnu je třeba se také více zaměřit na důkladnější ochranu staveniště. Šíře zabezpečení by měla respektovat především délku uzavírky a intenzitu dopravy v daném úseku.“

Ministerstva dopravy plánuje zřídit komisi, která se bude bezpečností na silničních stavbách za provozu systematicky zabývat.

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login