stredocech.net

Základní informace

Galerie představila své letošní plány

Kutná Hora- Na konci ledna představila galerie GASK na tiskové konferenci v Českém centru Praha výstavní plány na rok 2015, doprovodné programy LC a další projekty, do nichž se v tomto roce zapojí. Mezi hlavní výstavní projekty patří výstava sochaře Jiřího Beránka, „Mezní situace“ Jiřího Sozanského a výstava sochařek Daniely Vinopalové-Vodákové a Moniky Immrové. Tiskové konference se zúčastnil Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje.

Jiří Sozanský - AUSCH SPEC 2

Jiří Sozanský – AUSCH SPEC

 

Již 21. února bude slavnostně zahájena výstava sochaře Jiřího Beránka (*1945), patřícího ke generaci umělců, kteří se museli jako čerství absolventi uměleckých vysokých škol definovat ve svém díle v době útlaku a následného „mravního neklidu“ normalizačních 70. let. Existenciální podstata tvorby Beránkovy generace je reflexí této bezútěšné skutečnosti, tehdy však zároveň představovala snahu udržet vývojovou návaznost na dynamické umění šedesátých let, kterou se normalizační režim naopak snažil zcela přerušit. Beránkův projekt, koncipovaný přímo pro Jezuitskou kolej, kde GASK sídlí, reflektuje protipóly její historické identity: budova, která původně vznikla coby místo duchovní výchovy, byla po odchodu Jezuitů z Kutné Hory v 70. letech 18. století převedena do vojenské správy a sloužila po více než dvě století jako armádní objekt. Tento rozpolcený osud koleje se dodnes projevuje v ostrém kontrastu mezi vznešenými architektonickými interiéry a dochovanými stalinistickými nástěnnými malbami ze začátku 50. let 20. století. Beránek tyto zdánlivě nesmiřitelné skutečnosti propojuje myšlenkovou polohou společnou náboženskému i vojenskému uvažování: stojíme před koncem světa. Hrozící vymření lidského rodu je – obzvlášť v dnešním světě – silným podnětem k uvědomění si hodnot naší křehké existence. U příležitosti této výstavy proběhne v galerii GASK 18. dubna slavnostní křest monografie Jiřího Beránka, spojený s komentovanou prohlídkou expozice.

Jiří Sozanský, Čapek

Jiří Sozanský, Čapek

V sobotu 21. února bude také zahájena výstava Mariána Mudrocha z cyklu reflektujícího současné slovenské umění. Marián Mudroch (*1945) patří k předním postavám slovenské neoficiální scény 70. a 80. let, jejíž příslušníci uplatňovali konceptuální postupy při přehodnocování podoby a smyslu tradičního uměleckého artefaktu. Mudroch se svým příznačně hravým, přemýšlivým a zkoumavým tvůrčím přístupem odkrývá a znázorňuje prazákladní jevy prostoru, plochy, světla, pohybu a znaku. Výstava v GASK – Galerii Středočeského kraje představuje malou retrospektivu jeho tvorby od začátku 70. let.

V dubnu letošního roku oslaví 80. narozeniny český výtvarník Jiří Šalamoun. Významné výročí připomene výstava, jejímž cílem je představit autorovu tvorbu v celém jejím rozsahu – od ilustrace, včetně autorských knih a bibliofilií a grafiky, přes tvorbu filmovou a s ní spojené plakáty až k práci pro divadlo. Vzhledem k šíři Šalamounova díla bude výstava rozdělena do dvou částí a na její realizaci se bude vedle GASK – Galerie Středočeského kraje podílet také Muzeum umění v Olomouci. Zatímco olomoucká výstava (probíhá od konce ledna) se zaměřuje na knižní tvorbu, GASK (od března) představí tvorbu filmovou, animační a plakátovou. U příležitosti obou výstav vyjde i obsáhlá monografie Jiřího Šalamouna, která jej vedle obrazového materiálu představí i jako básníka a esejistu.

Výstava malíře a sochaře Jiřího Sozanského „Mezní situace“ bude slavnostně zahájena 9. května, tedy u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války. Ve své tvorbě se Jiří Sozanský (*1946) řečí zápasu, boje, zoufalého tlaku a protitlaku vyjadřuje k dobově aktuálnímu i nadčasovému tématu zhroucení osvícenských hodnot mravního řádu a jejich nahrazení zuřivým „popravištěm svědomí“.
Komplexní, výtvarně dramatický projekt, který autor bude prezentovat v GASK, předpokládá využití různých na sebe navazujících formálních řešení od klasické kresby a grafiky, přes výtvarné instalace a objekty, bronzové plastiky až po práci s novými médii. O přínosu výstavy píše její spolukurátor Jiří T. Kotalík: „Jiří Sozanský se rozsáhlým projektem ‚Mezní situace’ po boku legendárních Goyových cyklů Los Caprichos a Hrůzy války vrací k věčnému tématu člověka v mezní situaci, aby intenzivní uměleckou reflexí evokoval klima rozvratu a zkázy a hledání naděje v beznaději, které zůstávají i do dnešní doby varovným mementem globální civilizace.“

Daniela Vinopalová, K prostoru

Daniela Vinopalová, K prostoru

Výstava „Socha“, konfrontující tvorbu sochařek dvou generací Daniely Vinopalové-Vodákové (*1928) a Moniky Immrové (*1970), je úvahou o pojmu sochy v současném umění. Obě sochařky přitom vystupují ve své generaci jako výrazné a zároveň solitérní osobnosti a obě se v jednoduchých abstraktních formách vyjadřují k nadčasovému a stále nově problematizovanému vztahu hmoty, objemu a tvaru a jejich určení v prostoru. Slavnostní zahájení proběhne 14. listopadu 2015.

I v tomto roce bude pokračovat série výstav „Práce na papíře ze sbírek GASK“. Jako první představí galerie dva dosud nezveřejněné obrazy významného představitele evropského moderního umění Josefa Šímy, které získala jako dlouhodobou zápůjčku. Obrazy z autorova pozdního období jsou výrazem estetiky skupiny Le Grand Jeu, na jejíž činnosti se Šíma ve 20. letech podílel, a byly označeny za vynikající doklady mytopoetické geometrické imaginace. Obrazy vznikaly v 60. letech 20. století, kdy Šíma pracoval na vitrážích pro kostel sv. Jakuba v Remeši. Výstava diváky seznámí s osudy zapůjčených děl a ukáže i autorovy známé práce – kresby a kolorované lepty z 20. a 30. let zastoupené ve sbírkách GASK.

V rámci cyklu „Přesahy grafiky“ představí GASK práce již zmiňovaného Jiřího Šalamouna, ale také Bodo Korsiga a Ondřeje Michálka.

PROJECTROOM je prostor věnovaný tvorbě mladých umělců na počátku jejich kariéry a částečně ještě s vazbou na jejich vysokoškolská studia. V letošním roce zde představí své práce Martin Krajc, Tadeáš Kotrba a Michaela Maupicová.

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR se nachází v barokním sklepení GASK, ale je zároveň i putovním galerijním prostorem, který využívá architektonická specifika celé budovy Jezuitské koleje (barokní lékárna, barokní lázně, chodby). Experimentální prostor je platformou multimediální tvorby a audiovizuálních instalací studentů a absolventů vysokých škol v České republice. V roce 2015 zde budou své práce prezentovat Lumír Hladík, Antonín Brinda a tandem Jiří Bartoš & Robert Vlasák.

Krátkodobé výstavní projekty zaměřené na současný design jsou situovány do komorního prostoru WHITEBOX – jakési white cube galerie. Vlastní pojetí designu tu představí Design Fabrika, Jitka Havlíčková a Denisa Nová.

„Nejmladší“ výstavní prostor CAFÉ FATAL vychází z inspirativní tradice středoevropské kavárny jako místa setkání a dialogu mezi nejrůznějšími lidskými postoji. Nejen návštěvníky kavárny v letošním roce potěší Martin Kuriš, Markéta Zlesáková a Pavel Vašíček.

K některým výstavám se mohou návštěvníci vrátit i po jejich skončení, GASK je totiž součástí projektu Art for Good – nový život výstavám. Již nyní může návštěvník virtuálně vstoupit do výstav Ivana Sobotky, Věry Novákové („Kampak a odkud?“) a „Jiný Kyjov“.

Ve spolupráci GASK – Galerie Středočeského kraje s Východočeskou galerií v Pardubicích a Galerií moderního umění v Hradci Králové vzniká výstava „Sám se skřivany“. Výstava představí díla zachycující českou lyrickou krajinu přelomu 19. a 20. století ze sbírek pořádajících institucí. Jejím kurátorem je vedoucí kurátor GASK Richard Drury. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 4. března 2015 v Pardubicích.

S činností uměleckého oddělení jsou úzce propojeny programy Lektorského centra. Zájemci mohou vybírat ze široké palety výtvarných a vzdělávacích aktivit. Velmi oblíbené jsou výtvarné dílny pro děti „GASK dětem“. Děti se zde seznamují s různými výtvarnými technikami a s uměleckými díly ze sbírek galerie. Na probíhající výstavy navazují komentované prohlídky nebo mezigenerační programy. Tyto programy spojují všechny věkové kategorie a nabízejí možnost vzájemného obohacení díky rozdílným pohledům na dané téma. Tvořit mohou i studenti a dospělí, Lektorské centrum pro ně pořádá výtvarné dílny s umělci. Hojně navštěvované jsou rovněž programy pro školní skupiny. Nabídku mohou využít mateřské, základní i střední školy.

O prázdninách se opět uskuteční oblíbený příměstský tábor PARTY TIME GASK 2015. Pro velký zájem jsou vypsány tři táborové turnusy – I. turnus: 4.–7. srpna 2015, II. turnus: 18.–21. srpna 2015, III. turnus: 25.–28. srpna 2015. Čtyřdenní výtvarná dílna představí dětem grafickou tvorbu německého umělce Bodo Korsiga z výstavního cyklu „Přesahy grafiky“. Děti se na čtyři dny promění v umělce a budou objevovat, experimentovat, vytvářet vlastní grafické listy, ale také objekty do zahrad Jezuitské koleje.

Program Lektorského centra je i letos součástí Kutnohorské muzejní noci, která se uskuteční 15. května 2015. V prostorách GASK proběhne koncert skupiny Kieslowski a otevřená výtvarná dílna – moderní výšivka na motivy ze stálé expozice „Stavy mysli / Za obrazem“.

V roce 2015 vyvrcholí svým třetím ročníkem charitativní projekt „Umění spojení“. Jeho cílem je spojit místní komunitu s GASK a světem umění, spojit lidi různého věku a různých možností. V předchozích ročnících pomáhali nejprve senioři juniorům a následně junioři seniorům. Třetí ročník již nebude omezen žádnými kategoriemi. Společně budou tvořit lidé různého věku i postavení s různými životními zkušenostmi. Jediným spojujícím momentem bude snaha pomoci druhým. Projekt vyvrcholí 11. prosince 2015 benefiční aukcí, jejímž cílem bude dosáhnout tak skvělého výsledku jako v roce 2014, kdy se pro organizaci ŽIVOT 90 podařilo získat neuvěřitelných 274 718 Kč.

Vzácnou Kutnohorskou iluminaci vystaví GASK u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa o víkendu 4.–6. července 2015.

V tomto roce také oslavíme výročí 20 let, která uplynula od zápisu Kutné Hory na seznam památek UNESCO. K připomínce této významné události bude v Kutné Hoře probíhat řada kulturních akcí, do nichž se GASK aktivně zapojí. Oslavy vyvrcholí 9. prosince 2015 slavnostním galavečerem v prostorách Jezuitské koleje.

Na jaře se do Jezuitské koleje přestěhuje Vysoká škola politických a společenských věd – Academia Rerum Civilium, která zvítězila ve výběrovém řízení na podzim 2014. GASK chce s Vysokou školou politických a společenských věd spolupracovat především na úrovni vědecké a odborné. Prvním společným projektem bude mezinárodní vědecká konference „Aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost“, která se uskuteční ve dnech 23.–24. dubna 2015.

Do galerie GASK, konkrétně do zahrad Jezuitské koleje, zavítá v roce oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na listinu světového kulturního dědictví UNESCO i tradiční gotická slavnost „Královské stříbření Kutné Hory“. Park pod Vlašským dvorem, místo, kde se tato výpravná slavnost každoročně odehrává, prochází v letošním roce rozsáhlou regenerací zeleně a opravou. Organizátoři historické slavnosti se společně s vedením města Kutná Hora i galerií GASK proto rozhodli, že její XXIV. ročník se bude konat, a to přímo symbolicky, v rozsáhlém areálu vzniklém propojením magického parku kolem chrámu sv. Panny Barbory a příjemných zahrad Jezuitské koleje. Slavnost, připomínající tradice královského horního města Kutná Hora, přenese návštěvníky do roku 1395, tedy přesně o 600 let dříve, než byla Kutná Hora zapsána na seznam památek UNESCO. „Královské stříbření Kutné Hory“ proběhne o víkendu 20.–21. června 2015.

I v roce 2015 se galerie GASK zapojí jako spoluorganizátor nebo partner do řady zajímavých projektů. Ve spolupráci s Českými centry a knihovnou Kutná Hora to bude v květnu Noc literatury, v listopadu se GASK stane součástí největšího vědeckého festivalu v České republice – „Týden vědy a techniky“. Galerie se také plánuje zapojit do již 19. ročníku konference „Forum2000“.

V zahradách Jezuitské koleje proběhnou i letos oblíbené akce „Velikonoce v GASK“ a „Ahoj prázdniny“. V přízemí Jezuitské kolej se zase uskuteční „Svatomartinské slavnosti“ a „Vánoce v GASK“.

Středočeský kraj, zřizovatel GASK – Galerie středočeského kraje, plánuje i v roce 2015 významné investice do areálu Jezuitské koleje. Jedná se o čerpání spodní vody na zalévání zahrad s využitím rezervoárů spodní vody a dále o výměnu stávajícího osvětlení galerijních prostor za úspornější LED svítidla. V první etapě budou takto ošetřeny výstavní prostory stálé expozice „Stavy mysli / Za obrazem“. S ohledem na úspory proběhne také instalace systému „Lokální regulace topného systému – fyzikální kompenzace energetických ztrát v prostorách Galerie středočeského kraje“, který umožní snížit tepelné ztráty budovy až o 15 %. Mezi další plánované investice Středočeského kraje patří úprava nového pěšího propojení mezi zahradami Jezuitské koleje a náměstím Národního odboje a stavba veřejných toalet v prostorách Bastionu pro potřeby návštěvníků galerie a parku.

Výstavy a další projekty vznikají za podpory Středočeského kraje, města Kutná Hora, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Záštitu nad významnými projekty převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.
GASK – Galerie Středočeského kraje děkuje Českému centru Praha za zapůjčení prostoru pro pořádání tiskové konference a za pomoc s její přípravou.

Petra Bartušková, GASK

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login