Počátkem července loňského roku totiž vstoupilo v platnost Nařízení Evropské komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách. A grantová podpora Hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění tyto podmínky splňuje.

„Záměrem předloženého grantového systému je vytvořit čitelná pravidla pro financování a rozvoj kultury a umění Hlavního města Prahy. Tím nejdůležitějším prvkem je zde otevření se všem subjektům bez ohledu na právní formu existence, tedy všem aktivitám neziskových organizací, kulturních institucí a dalším fyzickým a právnickým osobám, které pracují v různých oblastech kulturních činností a jsou v kontaktu s institucemi a občany Hl. m. Prahy,“ uvedl radní pro kulturu Jan Wolf

Platnost stávajícího Grantového systému hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění končí k 31. 12. 2015. Navazující Grantový systém vychází ze stávajícího, ale zohledňuje nové okolnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení Evropské komise, bude z něj vycházet grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2016 a v dalších letech a budou podle něj uzavírány smlouvy o udělení účelové dotace – grantu na rok 2016.

Předložený grantový systém, který vytváří rovné podmínky pro všechny kulturní subjekty, umožňuje poskytnutí grantu do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti k pokrytí deficitu rozpočtu. V případě podpory jednotlivých projektů se tato zásada vztahuje pouze na podpořený projekt, nikoli na celou činnost subjektu, který projekt podává. V tomto smyslu je tedy navrhovaný model dostupný i pro ziskové subjekty.

www.praha.eu

Středočech.net