stredocech.net

Základní informace

Inspektoři ČOI stále zjišťují v e-shopech nedostatky

Dotaz, na který odpovídají pracovníci ČOI snad nejčastější, je, jak se pozná poctivý nebo bezpečný e-shop. I přesto, že univerzální rada neexistuje, je několik zásad, které by měli spotřebitelé dodržovat – kromě ceny zboží nebo služby by je měla zajímat identifikace prodejce a nabízené obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání. O tom, že tato doporučení mají své opodstatnění, svědčí výsledky kontrol internetového obchodování ve 3. čtvrtletí. „Naši inspektoři zjistili porušení jednoho či více ustanovení obecně závazných právních předpisů ve třech čtvrtinách kontrol vytipovaných e-shopů. Nejčastěji se setkali s užitím nekalých obchodních praktik, konkrétně s neposkytováním zákonem stanovených informací, dále s uváděním neúplných či jinak zavádějících údajů o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. V hodnoceném období nabylo právní moci 191 pokut ve výši téměř 1,3 milionu korun.

basket-156835_640

 

Inspektoři ČOI v rámci této kontrolní akce celoročně monitorují elektronické obchodování prostřednictvím sítě internet a v případě nedostatků ukládají opatření, jejichž cílem je eliminace zjištěného nežádoucího jednání, které může snížit důvěru spotřebitelů a jejich zájem o tuto jinak velmi perspektivní formu obchodování.

 

V období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 221 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Počty kontrol provedených jednotlivými inspektoráty jsou uvedeny v následující tabulce.

Výsledky kontrol e-shopů – 3. čtvrtletí 2014
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 48 32 66,7 %
Jihočeský a Vysočina 25 21 84,0 %
Plzeňský a Karlovarský 23 10 43,5 %
Ústecký a Liberecký 23 19 82,6 %
Královéhradecký a Pardubický 21 19 90,5 %
Jihomoravský a Zlínský 39 31 79,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký 42 33 78,6 %
Celkem 221 165 74,7 %

 

Jak vyplývá z uvedené tabulky, porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 165 kontrolách, což představuje 74,7 %. Výsledný vysoký poměr kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky, však nelze považovat za objektivní obraz stavu elektronického obchodování v České republice. Je výsledkem průběžného monitoringu nabídky a služeb nabízených prostřednictvím internetu inspektory ČOI, a také cílených kontrol internetových prodejců, u nichž lze na základě monitorování předpokládat, že při své činnosti mohou porušovat obecně závazné právní předpisy. Při těchto kontrolách jsou také využívány informace a podání poskytované České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností.

 

Ve 3. čtvrtletí ČOI přijala celkem 1087 podání spotřebitelů, z nichž v 10 % šetřených podnětů prokázali inspektoři porušení povinností v dozorové pravomoci ČOI. Z větší části se však podání týkala oblastí, které upravuje občanský zákoník, a spotřebitelé se tak mohou domoci svých práv pouze soudní cestou. V 17 případech se podání vztahovala k fiktivním firmám s falešnou identitou, dalších 45 podání bylo postoupeno jiným kontrolním orgánům dle příslušnosti a cca 50 podání je řešeno.

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

 

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů:

Stejně jako v předcházejících obdobích bylo při provedených kontrolách nejčastěji zjišťováno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž většina zjištěných nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků elektronického obchodování, zejména e-shopů.

 

  • porušení zákazu užívání některé z forem nekalých obchodních praktik bylo zjištěno ve 138 případech, tj. ve 46,6 % kontrol. Ve většině z nich se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících
  • další prodávajícími často porušovanou povinností bylo poskytování řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, což nebylo splněno v 83 případech, tj. 28 % kontrol
  • opakované nedostatky byly rovněž zjišťovány v dodržování formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně dodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace, které byly zjištěny v 31 případech, tj. 10,5 % kontrol
  • ostatní ustanovení zákona o ochraně spotřebitele byla porušována v menším rozsahu (např. neseznámení s cenou – 16 případů, řádné označení výrobků informacemi v českém jazyce nebo piktogramy – 5 případů, porušení zásad poctivosti prodeje – 3 případy).

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů nabylo ve sledovaném období právní moci celkem 191 pokut v hodnotě 1 261 000 Kč.

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login