stredocech.net

Základní informace

Mělník, Ctirad Mikeš: Každý starosta zahajuje svoji budoucí volební kampaň momentem zvolení do funkce

ctiradmikes

 

 

 

 

 

 

Mělník je okresní město ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy; historické centrum se rozkládá na vyvýšenině obtékané potokem Pšovkou.

Představujeme vám starostu Mělníka, Ctirada Mikeše

Datum a místo narození: 29.9.1956, Děčín

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Pracovní praxe: veterinární lékař, ekolog, úředník v oblasti ochrany životního prostředí

Stranická příslušnost: bez stranické příslušnosti

Funkce v zastupitelstvu: starosta města Mělník

Osobní slogan: Nikdy nikomu nic nevysvětluj, ti, kteří tě mají rádi, vědí, co je pravda, ti ostatní vědí buď předem, co je pravda, a nebo ti předem z principu nevěří.

 

Můžete vybrat nejúspěšnější projekty, které se vám podařilo realizovat v uplynulém volebním období?

Výstavba protipovodňových opatření na Mělníku, revitalizace nám. Míru, výstavba kanalizace a komunikací na Chloumku,  zateplení ZŠ J. Matiegky, zateplení mateřských školek, rozšíření kapacity mat. škol o 100 míst, rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše.

Máte nějaký bod z minulého programu, který jste nestihli uskutečnit?

Vybudování sportovně – rekreačního areálu v příměstských lesích na Chloumku

Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budete znovu kandidovat?

Budu opět kandidovat

Jak těžké bude přesvědčit voliče, aby dali hlas vám? 

Domnívám se, že za každého starostu mluví jeho práce, kterou voliči hodnotí pozitivně nebo se závažnými připomínkami. Fakticky každý starosta zahajuje svoji budoucí volební kampaň momentem zvolení do funkce.

Mohl byste nám představit hlavní body vašeho volebního programu?

Mělník – město pro život

 

 • Dokončit I. etapu obchvatu města, výstavbou nové komunikace mezi silnici I/9 a I/16 v lokalitě ul. Cukrovarská. Zahájit realizaci II. etapy obchvatu města, tedy propojení komunikace Řípská na výpadovku na Českou Lípu. Vybudovat kruhovou křižovatku u pumpy pohonných hmot Shell.
 • Podpořit prostřednictvím spolku obcí rekonstrukci a vybudování přeložek silnice I/16 od Jizerního Vtelna do Mělníka s napojením silnic I/9. Trasu obchvatu situovat mezi Chloumek a město Mělník.
 • Vyřešit dopravu v klidu, tedy parkování osobní vozidel na sídlištích, a to postupným rozšiřováním parkovacích ploch
 • Provést revitalizaci centra městské části Vehlovice a jejího okolí.
 • Vybudovat veřejného přístaviště malých plavidel v lokalitě Vinařství B. Lobkowicz a vytvořit v tomto místě rekreační zázemí pro občany města – veřejnou pláž se zázemím a půjčovnu lodiček.
 • Vytvořit veřejnou bezplatnou Free Wi-Fi síť pro obyvatele a návštěvníky města na frekventovanějších veřejných prostranstvích a ve vybraných zařízeních města.

 

Mělník – město kultury

 

 • Vytvořit z města Mělníka symbol českého vinařství podporou místních vinařů a aktivit spojených s vínem.
 • Pokračovat v oživování města prostřednictvím kulturních a společenských akcí.
 • Podporovat majitele nemovitostí v městské památkové zóně v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím prostředků z  Fondu regenerace města.
 • Připravit architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Karla IV. a zahájit proces získání nutných prostředků na realizace tohoto záměru.
 • Zahájit komplexní rekonstrukci Masarykova kulturního domu.
 • Vybudování památníku obětem šoa v místech zbořené synagogy na ul.  Bezručova.
 • Zpřístupnění a restaurování náhrobků na židovském hřbitově v ul. Dobrovského.

 

Mělník – město sportu

 • Zateplení a rekonstrukce haly Bios Na Podolí a zimního stadion. Modernizovat krytý plavecký bazén, pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dětských a malých sportovních hřišť v jednotlivých částech města.
 • Optimalizovat a zjednodušit pravidla pro rozdělování dotací a příspěvků sportovním organizacím a pořadatelům sportovních akcí a zajistit vždy jejich financování v roce následujícím. Podporovat investice do sportovních zařízení klubů a zájmových organizací.
 • Ve spolupráci se Středočeským krajem dokončit cyklostezku od obce Kly k mostu Josefa Straky.
 • Vybudovat in-line dráhu pro kolečkové brusle.

 

Mělník – město kvalitních sociálních služeb

 • Podpořit terénní pečovatelskou službu tak, aby občané mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
 • Podpořit vznik dalších rodinných center ve městě.

 

Mělník – město kvalitního životního prostředí

 • Vybudovat lesopark s odpočinkovou zónou z městského lesa Chloumku.
 • Nedopustit snížení ploch či zánik produkčních a pohledových vinic. Podpořit rozšíření vinic ve vhodných lokalitách. Zastavit poškozování nebo zastavování kvalitních zemědělských půd.
 • Dokončit II. etapu protipovodňových opatření, navýšit hráz u areálu Českých přístavů a.s. a dokončit mobilní ochranu lokalit Rybaře u veslařského klubu.
 • Vybudovat nový útulek pro zvířata v nouzi a zookoutek jako vzdělávací centrum ekologické výchovy.
 • Rekonstruovat veřejnou zeleň zejména na sídlištích.

 

Mělník – bezpečné město

 

 • Zaměřit činnost městské policie na objektivní a nekorupční vymáhání práva zejména u těch, kteří opakovaně porušují právní předpisy.“ Nulovou toleranci“ městské policie pro osoby opakovaně porušující právní předpisy.
 • Zlepšit informovanost občanů při vyhledávání pomoci v případech domácího násilí a týrání dětí – zřídit centrum pomoci obětem domácího násilí a týraní dětí.
 • Pokračovat v rozšiřování kamerového sytému do lokalit, které jsou vnímány jako méně bezpečné. Zpřístupnit část kamerového systému pro veřejnost tak, aby mohla aktivně do systému nahlížet a podílet se na ochraně veřejného pořádku.
 • Vytvořit bezpečné zóny se zklidněnou dopravou a bezpečnostními prvky – obytné a pěší zóny, cyklostezky a historické části města s minimální dopravou.
 • Investovat finanční prostředky získané za parkovací poplatky a z měření rychlosti zpět do bezpečnosti silničního provozu ve městě.
 • Podporovat rozvoj a vzdělávání dětí v oblasti prevence kriminality a připravenosti na mimořádné události.

 

Mělník – otevřené město

 

 • Vytvořit na webu města on-line poradnu pro dotazy občanů.
 • Pořádat setkání zástupců města s občany v jednotlivých částech města.
 • Zvýšit profesionalitu zaměstnanců úřadu, nastolit užší spolupráci mezi úředníkem, občanem a zastupitelem.

Jak vidíte v případě úspěchu další 4 roky na radnici? Jaké budou vaše priority?

Hlavním cílem bude sestavit funkční koalici, tedy ne a priori koalici s politickým subjekty, ale se zastupiteli, kteří chtějí v koalici opravdu pracovat. Se zástupci, kteří po celé volební období dokážou potlačit své individuální zájmy a dokážou upřednostnit zájmy veřejné. Smylem je sestavit funkční kolaci, která bude pracovat celé 4 roky. Prioritou číslo jedna je vyřešit dopravu ve městě, zahájit revitalizaci nám. Karla IV. a tzv. investovat do lidského potenciálu  města, tzn. podporovat činnost občanských aktivit, zejména volnočasových.

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login