stredocech.net

Základní informace

Plány pro zvládání povodňových rizik na půl roku k připomínkám veřejnosti

Plány pro zvládání povodňových rizik, návrhy národních plánů povodí a návrhy plánů dílčích povodí připravilo ministerstvo životního prostředí. K těmto strategickým koncepčním dokumentům se veřejnost a uživatelé vody mohou vyjádřit do 22. června 2015.

povodne

„Příprava plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů povodí probíhá ve třech úrovních: pro mezinárodní oblasti povodí, pro národní části mezinárodních oblastí povodí na území ČR a v dílčích povodích. Na procesu plánování na národní úrovni spolupracují Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. U dílčích povodí ho mají na starosti správci povodí, tedy státní podniky Povodí, a příslušné krajské úřady,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany vod MŽP Josef Nistler.

Podle vyhlášky se zveřejňují návrhy plánů  až do 22. června 2015 k písemným připomínkám uživatelů vod a veřejnosti. Tyto návrhy jsou zpřístupněny na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství, na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě, nebo elektronicky na jejich internetových stránkách. Připomínky musí obsahovat název příslušného dokumentu, např. ‚návrh Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje‘, dále pak jméno, příjmení a adresu místa pobytu fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Zaslané připomínky následně pořizovatelé výše uvedených plánů vypořádají a z nich vypracují aktualizaci plánů. Na konci roku 2015 pak bude tyto plány schvalovat vláda a vydány budou jako opatření obecné povahy.

Stredocech.net

Zdroj: MŽP

You must be logged in to post a comment Login