stredocech.net

Základní informace

Říčany mají zelenou

V Říčanech se od října letošního roku intenzivně snaží o návrat tradičních krajinných prvků, jako jsou aleje a remízky, do okolní krajiny. Projekt, který je financován z Operačního programu Životní prostředí, má za cíl kromě oživení životního prostředí také chránit město před povodněmi a větrnou erozí. Výsadba stromů a remízků doprovází zásadní investiční projekty, mezi které patří odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku.

aleje-remizky

Realizace projektu „Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan“ probíhá od října 2014 a bude pokračovat do dubna příštího roku. Jde především o výsadbu alejí a remízků do české krajiny, do níž po staletí neodmyslitelně patřily. Zlikvidovány byly většinou v 50. letech po vzoru sovětského zemědělství, které propagovalo nekonečné lány.

„Naše krajina byla před sto lety mnohem členitější, živější a stabilnější. Políčka střídaly pastviny, meze, cesty, remízky. V krajině byla spousta menších nádrží,“ popisuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Kraj byl plný rozličného života, bylo se na co dívat, kam jít a kde se schovat. Hospodářské plantáže-lány mají samozřejmě své ekonomické opodstatnění, na druhou stranu eroze zemědělské půdy dosahuje v českých poměrech velmi znepokojivých čísel, proto je návrat k fragmentaci krajiny prospěšný.“

Vzniká tak například alej podél Říčanské ulice v úseku od říčanského hřbitova po Pacov. Město zde spolupracuje se Středočeským krajem, který pozemky spravuje. Dále je pro budování remízků vytipováno několik zemědělských pozemků ve vlastnictví města, jak v Říčanech, tak v Kuří nebo na Strašíně.

Zalesňování jednak obnovuje přírodní ekosystém, ale plní i významnou protipovodňovou funkci. „Význam remízků a alejí je nesporný, zvlášť důležité jsou při silných deštích, kdy zabraňují splavování ornice ze svažitých polí. Hlavní funkcí je tedy zadržování vody, ochrana před erozí půdy, ale také poskytnutí přirozeného útočiště a zdroje potravy zvěři a ptactvu. U liniové výsadby je zase důležité zadržování imisí z frekventovaných komunikací a jejich funkce větrolamu,“ popsala koordinátorka projektu Jitka Wohlgemuthová.

Návrat remízů a stromořadí do krajiny je součástí koncepce, která má za cíl vytvořit ucelenou protipovodňovou ochranu Říčan a jejich okolí. K výsadbě těchto krajinných prvků dochází i v rámci obnovy a odvodnění rybníků Marvánek, Kuří, Mlýnský rybník nebo oprav povodňových škod v říčanských lesích. Plní totiž řadu funkcí – zvláště protierozní, environmentální, filtrační a estetickou.

„Remízek díky snížené rychlosti větru zamezí větrné erozi uvnitř pozemku, kořenovým systémem zároveň ve svažitém terénu zabraňuje vodní erozi. Také vytváří životní prostředí pro řadu živočichů a rostlin, ovlivňuje mikroklima v dané lokalitě a filtruje půdu i vzduch. V neposlední řadě mohou remízky a aleje značně vylepšit ráz krajiny,“ doplnila Jitka Wohlgemuthová.

Projekt podle návrhu Ing. Tomáše Rákose z ateliéru krajinářské architektury v Mariánských Lázních stojí necelých 2,6 milionu korun, z toho dotace z OPŽP tvoří 1.560.400 Kč. Částka, kterou uhradí město ze svého rozpočtu, bude využita na následnou péči v příštích 5 letech. Realizátorem akce je společnost GREEN PROJECT.

eu

Adéla Ambrožová, Říčany

You must be logged in to post a comment Login