stredocech.net

Základní informace

U nádraží roste parkoviště P+R

Město Český Brod pokračuje v realizaci stavebních prací v projektu s názvem Parkoviště P+R Český Brod II. Předmětem projektu je výstavba odstavného parkoviště systému Park and Ride v blízkosti železniční stanice a autobusového nádraží včetně veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího systému, oplocení a vegetačních úprav.

2_p+r2-1

Realizací projektu vznikne 130 parkovacích stání, z toho 7 stání pro invalidy. Součástí projektu je i výstavba chodníků v prostoru stavby parkoviště a na ulici Klučovské mezi vyústěním podchodu ČD a parkovištěm P+R.

Projekt je další etapou akce Stavební úpravy v okolí nádraží s návazností na výstavbu prodloužení podchodu žst. Český Brod ve směru do ulice Klučovská. Stavba prodloužení podchodu je realizována SŽDC, s.r.o.

Po zahájení přípravných prací v lednu 2015, bylo umístěno zařízení staveniště a byla zahájena skrývka ornice na místě budoucího parkoviště. Následně proběhlo odtěžení zeminy na pláň. Dále byla provedena demontáž betonového chodníku a osazení silničních obrub v dílčí části stavby. V současné době se pokračuje ve výstavbě chodníků a podkladových konstrukcích plochy parkoviště.

Dodavatelem stavebních prací je společnost DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.

Technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce zajišťuje Ing. Luboš Křivánek

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je 1. 5. 2015

Výše dotace je 40 % z celkových uznatelných nákladů.

Realizace projektu je podpořena z Výzvy č. 74, prioritní osa: Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura, reg. č.  CZ.1.15/1.2.00/80.01816

ROP

You must be logged in to post a comment Login