stredocech.net

Základní informace

Uplatněte své podněty k novému územnímu plánu města

Mladá Boleslav – Zastupitelstvo města Mladá Boleslav usnesením ze dne 23.2.2012 č. 2052 rozhodlo o pořízení územního plánu Mladá Boleslav. Pořizovatelem územního plánu Mladá Boleslav je Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování. Pořizovatel územního plánu Mladá Boleslav nabízí občanům města, podnikatelům, firmám, společnostem, sdružením a ostatní veřejnosti možnost, aby uplatnili své podněty, které považují ze svého pohledu za důležité, ať již půjde o nejrůznější rozvojové záměry, změny funkčního využití pozemků, ochranu hodnot území, či problémy a střety ve využití stávajícího území, a touto cestou se aktivně podíleli na tvorbě nového územního plánu.

Pořizovatel uplatněné podněty předá zpracovateli doplňujících průzkumů a rozborů řešeného území, který je v rámci přípravných prací vyhodnotí a s výsledkem seznámí veřejnost při veřejné prezentaci. Podněty řešitelné v prostředí tvorby nového územního plánu budou promítnuty ve formě požadavků do návrhu zadání územního plánu, který bude následně ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona veřejně projednán.

Pro uplatnění podnětů je možné využít dotazník, který lze v elektronické podobě stáhnout v příloze této zprávy nebo v rubrice O městě – Mapy a plány města (http://www.mb-net.cz/mapy-a-plany-mesta/ms-930/p1=930 na webových stránkách města) nebo si jej lze v tištěné podobě vyzvednout na podatelně Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav.

Dotazník je možné odevzdat osobně na podatelně Magistrátu města Boleslav, zaslat poštou na uvedenou adresu podatelny nebo v elektronické podobě na e-mail:  nejpozději do 10.9.2014.

Území plán je základním rozvojovým dokumentem každého města, který má vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  Kvalitním řešením územního plánu by měly být uspokojeny potřeby současné generace, aniž by byly ohrožovány podmínky života budoucích generací.

Územní plán se může dotknout každého občana, žijícího v Mladé Boleslavi a každé organizace, působící na správním území města Mladá Boleslav. Proto je nezbytné, aby nový územní plán Mladé Boleslavi byl pořízen za aktivní účasti co nejširší veřejnosti

You must be logged in to post a comment Login